REGULAMIN HOSTELU

REGULAMIN HOSTELU

REGULAMIN HOSTELU PRZED ŚWITEM

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji miejsc noclegowych i korzystania z usług w hostelu. Dokonanie rezerwacji lub zameldowania jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie hostelu.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hostelowej, w pokojach oraz na stronie www.hostelgorzow.pl.

 

II. Doba hostelowa

 1. Pokoje w hostelu wynajmowane są na doby. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że został on wynajęty  na dobę.
 2. Doba hostelowa zaczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz.12.00 dnia następnego. Jeśli Gość nie wymelduje się do godz. 12.00 zostanie obciążony kosztem kolejnego noclegu.
 3. Meldowanie odbywa się w godzinach od 16.00 do 22.00. W przypadku przyjazdu po danym czasie należy skontaktować się telefonicznie z obsługą hostelu (do godz 22.00 ) w celu otrzymania kodów dostępu.

 

III. Rezerwacja i meldunek

 1. Pobyt w hostelu odbywa się na podstawie zgłoszonych z wyprzedzeniem rezerwacji lub dokonanych bezpośrednio w momencie zakwaterowania.
 2. Rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej www.hostelgorzow.pl, osobiście w recepcji hostelu, telefonicznie pod numerem telefonu +48 693439801, lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail rezerwacja@hostelgorzow.pl.
 3. Rezerwacja jest skuteczna dopiero z chwilą zaksięgowania zadatku na koncie hostelu.
 4. Gość w momencie zakwaterowania osobiście wypełnia kartę meldunkową.                      W przypadku osób niepełnoletnich obowiązku meldunkowego dokonuje opiekun prawny.
 5. Przy zameldowaniu Gość okazuje ważny dowód tożsamości ze zdjęciem, wypełnia kartę meldunkową. Odmowa okazania dowodu tożsamości, lub wypełnienia przez Gościa wskazanych w niniejszym punkcie dokumentów, skutkuje prawem hostelu do odmowy zameldowania Gościa. Goście nie posiadający ważnego dokumentu nie mogą zostać przyjęci do hostelu.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia, Gość obiektu powinien zgłosić do godziny 12:00 dnia, w którym upływa termin pobytu. Hostel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych miejsc.
 7. W przypadku dokonania rezerwacji i nie pojawienia się Gościa w zadeklarowanym terminie przyjazdu, hostel zastrzega sobie prawo do zatrzymania zadatku w całości oraz anuluje rezerwację, chyba że Strony umówią się inaczej.
 8. Nie ma możliwości przekazania pokoju hostelowego osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął jeszcze okres, za który gość uiścił opłatę.

 

IV. Płatność

 1. Ceny obowiązujące w hostelu podane są w walucie polskiej. Płatności w hostelu można dokonać w walucie polskiej gotówką lub kartą płatniczą.
 2. Gości obowiązują ceny, które są publikowane i potwierdzane w momencie dokonania rezerwacji.
 3. Gość dokonując rezerwacji zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w celu potwierdzenia rezerwacji. Brak zapłaty w wyznaczonym przez hostel terminie może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 4. Przedpłata dokonywana jest w formie zadatku, niezależnie od tego co Gość wpisze w tytule przelewu.
 5. W przypadku nieprzybycia Gościa w zaplanowanym terminie, rezygnacji z rezerwacji, odmowy zameldowania Gościa z przyczyn podanych w regulaminie, opłat wniesionych za dobę hostelową, oraz wpłaconych zadatków nie zwracamy.
 6. Najpóźniej w momencie zameldowania Gość jest zobowiązany zapłacić całą należną kwotę za pobyt w hostelu. W przypadku, kiedy został wpłacony zadatek, będzie to kwota po odliczeniu wpłaconego zadatku.
 7. Płatności za usługi dodatkowe, nieobjęte rezerwacją, dokonuje się przy ich zamawianiu.
 8. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Gościa po dokonaniu zapłaty. Dane do faktury należy podać przy dokonywaniu rezerwacji lub zameldowaniu.W przypadku płatności przelewem, wpłata powinna być zaksięgowana na koncie hostelu najpóźniej w dniu zameldowania.

 

V. Warunki i zakres usług

 1. W ramach usługi noclegowej do dyspozycji Gościa udostępnia się wspólną kuchnię, toalety, parking monitorowany niestrzeżony, dostęp do bezpłatnej sieci Wi-Fi.
 2. Usługi dodatkowe płatne: usługa pralnicza, dodatkowa pościel.
 3. Ze względu na higienę w Hostelu zabronione jest używanie własnych śpiworów.
 4. Hostel nie posiada sejfu, ani przechowalni bagażu jak i  nie prowadzi depozytu.
 5. Hostel nie odpowiada za awarie i ich skutki, które są od hostelu niezależne.

 

VI. Obowiązki Gościa związane z zakwaterowaniem

 1. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia klucza do pokoju, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.
 2. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia elektronicznej karty, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
 3. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota do telewizora, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
 4. W hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu jak i e-papierosów pod rygorem kary w kwocie 500 zł za naruszenie zakazu. Zakaz obejmuje także palenie w oknach. Palić można tylko w miejscu wyznaczonym przez hostel.
 5. Na terenie hostelu obowiązuje całkowity zakaz przyjmowania lub posiadania środków narkotyzujących, substancji psychotropowych, jakichkolwiek innych zakazanych substancji, spożywania alkoholu pod rygorem kary w kwocie 1000 zł za każde naruszenie zakazu.
 6. Goście zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 pod rygorem kary w kwocie 500 zł za każde naruszenie zakazu.
 7. Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane.
 8. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową, Gość nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia hostelu poza: komputerami przenośnymi, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami.
 9. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć pokój na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.
 10. Prosimy o niepozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.
 11. Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach i innych wspólnych pomieszczeniach.
 12. Hostel akceptuje zwierzęta na terenie obiektu po uprzednim zgłoszeniu w recepcji oraz dokonaniu opłaty za jego przebywanie .
 13. W Hostelu obowiązuje segregacja śmieci.
 14. Gość ma obowiązek zgłosić swoje wymeldowanie, oddać pokój wraz z udostępnionymi rzeczami. Klucz do pokoju oraz klucz elektroniczny  zdać w recepcji lub wrzucić do skrzynki (kolor brązowy) przed wyjściem z hostelu.
 15. Jeżeli pokój nie został oddany w umówionym czasie, obsługa hostelu ma prawo, nawet pod nieobecność Gościa,  wejść do pokoju, spakować rzeczy Gościa i pozostawić je, na koszt i ryzyko Gościa, w miejscu do tego przeznaczonym do czasu ich odbioru przez niego.
 16. Koszt spakowania rzeczy wynosi 50,00 zł. Koszt przechowania rzeczy Gościa liczy się za dobę 10,00 zł. Po terminie 30 dni zostaną one przekazane do najbliższego Biura Rzeczy Znalezionych lub zutylizowane.
 17. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku hostel zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zatrzymania opłaty należnej za pobyt Gościa.
 18. W przypadku naruszenia podczas pobytu Gościa postanowień Regulaminu, hostel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań hostelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia hostelu. Należność za usługę nie podlega zwrotowi.
 19. W przypadku nieodpowiedniego lub agresywnego zachowania Gościa naruszającego porządek hostelu, godność innych osób lub ich dobra osobiste, hostel zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb porządkowych i poproszenia Gościa o opuszczenie obiektu bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
 20. W wypadku podejrzenia naruszenia przez Gościa porządku prawnego na terenie hostelu, w szczególności popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, hostel może niezwłocznie zawiadomić o sprawie oraz wezwać na miejsce stosowne służby.
 21. Za interwencję służb porządkowych, o których mowa w pkt. 17 powyżej, a wynikających z niewłaściwego zachowania się Gościa ponosi on pełną odpowiedzialność finansową, o ile zajdzie taka ewentualność.
 22. Na prośbę pracownika recepcji Gość jest zobowiązany wylegitymować się.
 23. W hostelu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych m.in. – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 24. Zakazuje się prowadzenia na terenie hostelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 25. Goście Hostelu są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją przeciwpożarową oraz do jej przestrzegania oraz do postępowania zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.
 26.  

VII. Zmiana cen

 1. Hostel zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

VIII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi przez hostel należy składać pisemnie lub ustnie w recepcji hostelu. Reklamacje zgłoszone po wymeldowaniu się z pokoju nie będą rozpatrywane.
 2. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług świadczonych przez hostel, a także usterek lub zniszczeń występujących w pokoju i pomieszczeniach wspólnych, Gość powinien ten fakt zgłosić do recepcji hostelu w dniu przybycia. Brak zgłoszenia oznacza brak zastrzeżeń, w tym zastanych usterek i zniszczeń.

IX. Odpowiedzialność

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia hostelu, przedmiotów i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 2. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 3. Hostel w żadnym wypadku nie bierze odpowiedzialności za obrażenia lub szkody poniesione przez Gości z przyczyn niezawinionych przez Hostel. 
 4. Hostel nie ponosi odpowiedzialności finansowej za rzeczy prywatne Gościa wniesione do obiektu i pozostawione bez opieki. Hostel nie bierze rzeczy Gościa na przechowanie.
 5. Każdy Gość hostelu bierze odpowiedzialność za siebie oraz swoje rzeczy osobiste.
 6. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 7. W przypadku zaistniałych uszkodzeń, zniszczeń i zabrudzeń wykraczających poza normalne używanie Gość zostanie obciążony kwotą wynikającą z aktualnego cennika zniszczeń lub niniejszego Regulaminu.
 8. Przez cały czas pobytu w Hostelu małoletni muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 9. Gość zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z naprawą szkód dokonanych przez niego lub odwiedzających go osób zarówno w przydzielonym pokoju, jak i na terenie hostelu. Nie uiszczenie żądanej kwoty (odszkodowania) spowoduje wszczęcie postępowania sądowego. W wypadku celowego działania, Gość lub inna osoba może ponosić też odpowiedzialność karną.

X.Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując rezerwacji, Gość niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Wynajmującego, odpowiedzialnej za proces rezerwacji. Dane osobowe Gościa będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług – zgodnie z przepisami RODO. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich zmiany.

XI. Monitoring

 1. Na terenie Hostelu i wokół budynku wprowadza się monitoring, poprzez rejestrację obrazu za pomocą kamer przemysłowych.
 2. Celem wprowadzenia kontroli za pomocą urządzeń rejestrujących obraz jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i ograniczenie zjawiska kradzieży.
 3. Rejestracja obrazów przez zastosowanie kamer przemysłowych nie będzie naruszała prawa do prywatności, godności i innych dóbr osobistych Gości.
 4. Przetwarzanie danych uzyskanych w ten sposób oraz ich odpowiednie zabezpieczenie odbywać się będzie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Obrazy zapisane na nośnikach informacji mogą stanowić dowód w sprawach udokumentowanych w nagraniach. Przechowywanie danych na nośnikach odbywać się będzie przez 90 kolejnych dni od dnia rejestracji. Po tym okresie zapis będzie niszczony, poprzez rejestrację bieżącą. Zapisane obrazy stanowiące dowód w sprawie mogą być przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z realizacją umowy strony będą rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku niemożliwości porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd miejscowy właściwy dla siedziby hostelu.
 2. Wszelkie nieuregulowane Regulaminem kwestie rozstrzygają przepisy powszechnie obowiązujące.
 3. Prawem właściwym do sporów pomiędzy hostelem a Gościem jest prawo polskie.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniem regulaminu z języka polskiego na język obcy nadrzędnym jest polska wersja regulaminu.
 5. Hostel zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie. 

Życzymy udanego pobytu w Hostelu Przed Świtem

Gorzów Wlkp, dnia 1.01.2022